14 Leder "Öm Kreßnaach eröm"


Demo-Aufnahmen

Texte und Musik: Theo Floßdorf - 1991

Veröffentlicht unter dem Pseudonym: A. Damaro

 

1. Och dis Johr han mer Kreßnaach
2. Do höppe Flämmche
3. Drei Künninge
4. Ming Wanderstivvel jon nit vöran
5. Dann es Kreßnaach bahl
6. Kutt all her ming Schöfje
7. Do Naach der dausend Leechter
8. Lor Hansmuff
9. Schlittenfahrt
10. Dot sielisch dräume
11. Un et wor su
12. En dir es luuter Fridden
13. Barbarazwije
14. Met silvernem Jlanz dun de Stäne

 

1. Och dis Johr han mer Kreßnaach

Hingerm Vörhang en dr Eck steit,
fing parat e Instrument,
dat dich sicher längs vermeß hät,
weil et dich zick Johren kennt.
Jet romantisch jeit et besser,
Fründe, wann mer Leder singk.
Maat de Käze an, föllt Jläser,
wann de Jitta leis erklingk.

Refrain:
Och dis Johr han mer Kreßnaach,
Fründe noh un fän.
Och dis Johr han mer Kreßnaach,
un et flupp der ahle Stän.

Hundertfach als Pänz jesunge,
es et hück, wie fottjehex.
Han de zweite Stroph verjesse.
Weiß noch irjendwer der Tex?
Weiß och wer, wie mer der Ständer,
vun nem Kreßbaum repariert,
oder vum hellije Josef,
dem sin Plaat hochjlanz poliert?

Alle Sorjen afjelade,
bei dem Kreßkind, dat es klor.
Sin de Plätzje jot jerode,
oder su, wie vürr'jes Johr?
Opjepaß beim Hexehüsje,
dat nit alles schmeck noh Liem!
Häs do nit dat Schwäfeldösje
met Ersatzlämpche jesin?

 

2. Do höppe Flämmche

Do höppe Flämmche em Kamin,
dat mer vör Freud wie jeck weed.
Quer durch de Stuff husch Engelssching;
bes wo die jroße Deck litt,
die mer de Mamm als junge Frau,
met Stäne dät verziere,
us blänkem Jold op deefem blau,
zom Weltall kennelihre.
Wor dat vördem ne Store, e Kleid?
Ejal, besteck för immer,
met Hätz un Siel un Fröhlichkeit
un met paar zerstochene Finger.

Wie alle Johre steight ne Draum,
us mingem Stänedeckche.
Dodrop stund mänche Kreßnaachsbaum,
och Engel un Jesteckche,
die ich met vill Jedold als Fetz
us Sperrholz beinoh hinkräch;
die dann der Babb' met Freud un Hätz
un insjeheim verliemp hät.
Ming Deck bliev räuhich un hält stell,
ejal wat ich och maache,
ov ens als Fetz beim Kreppespill,
ov späder bei andere Saache.

Se hät ming Blockfleut off jehürt,
wie ich dr Ton su krijje,
un hät jejrielaach unjeröhrt,
mer janz vill Tön verziehe.
Se kennt allt lang ming janze Show,
och dat versalze Züppche,
un kennt och der Kuntrack jenau,
mem Stümpche en dem Kreppche.
Wie leis knestert et em Kamin,
wann ich jet Holz nohjevve.
Un Stänejold un Wünsche sin
en minger Deck am Levve.

 

3. Drei Künninge

Dä neue Stän wor nit bekannt.
Su droche sei ehr Sehnsucht durch der Sand,
de Wiesheit vun ehr Völker noh Jerusalem,
et Hätz noh Bethlehem.

Sei trocke hingerher vun fän,
verzallten en Palästen vun dem Stän,
besproche sich met Fachkulleje he un do,
doch nix wood denne klor.

Hät Sehnsucht sich ens enjestellt,
weed se sujlich zom Pätche durch de Welt,
e Förche dat wärm brennt bes et de Rauh dir nimmp
un dinge Wäch bestemmp.

Dä Strohl vum Stän zeigt op ne Stall.
Met Weihrauch, Myrrhen, Jold der Büggel prall,
sei jinge op de Kneen un woode müsjestell.
He wore sei am Ziel.

 

4. Ming Wanderstivvel jon nit vöran

Ming Wanderstivvel jon nit vöran,
zick dä Stän opjing.
Han su vill Stöpp an minge Föß dran,
doch ich jon zo ehm.
Fründ am Himmel, waat op mich e Stöck;
Jags dovun, als hätte mer all he kein Zick.

Faß opjesetz der Wanderknöppel
nemm der jrade Wäch
Stock üvver Stein un durch Jestrüppel
Wie dä Wind jrad fäch.
Fründ, noh Westen läufs do ohne Pus
jiß e Tempo vör als wör do en Zohuus.

Wie Wolke jöcke, dun ich rose,
fang dr Wind em Hemb.
Ming Jack süht us wie opjeblose,
un dä Odem dämp.
Fründ wick vöre steit ne kleine Stall,
dröm eröm leuch unwirklich Leech üvverall.

Wie dröck mich Mang dä ahle Rucksack,
zick ich dir nohjon.
Ming Laß, die ich jetz satt jenoch drag,
loß ich einfach ston.
Fründ, steis üvver mingem Bethlehem
He dun ich de Stivvel us, ben jo derheim.

 

5. Dann es Kreßnaach bahl

Wann am schlofe sin de Wälder
un die Engelche allt backe dun.
Wann et kalt weed un immer kälder.
Wann op wieße Schnei schingk de Sonn.
Wann mer fromm weed un mät sin Siel jet heller,
denk an Nohberschaff un der Wing em Keller,
dann es Kreßnaach bahl.

Dun em Wind de Blädder danze,
knestert et jemötlich em Kamin.
Wann de Pänz esu leev sin em janze,
flackert öm die Nas Käzesching.
Wann dä Jroß sich de Pief jenöchlich anmät,
nohdem hä die jekläute Dann em Huus hät,
dann es Kreßnaach bahl.

Deit dat fünfte Käzje flack're.
Es dat Büchelche janz rund en Form.
En paar Jäns levvenslöstich schnadd're.
Kütt em Fernsehn bloß su ne Krom.
Wann de Chöre nit noh Terminplan renne.
Wann de Pänz esu sin, wie mer se kenne,
dann es Kreßnaach verbei.

 

6. Kutt all her ming Schöfje

Kutt all her ming Schöfje, bloß ne Augebleck.
Sid schön brav ehr Schöfje. Ich ben tireck zoröck.
Well nohsin, wat sich drüvven deit,
ich jläuve, do es jet passeet.
Em ahle Stall es Leech.

Kutt all her ming Schöfje. Hürt der stelle Schall.
Sid schön brav ehr Schöfje. Fridden es üvverall.
Em Flüsterton verzällt dä Wind,
vun ener Mamm un vun 'nem Kind,
hingen em ahle Stall.

Kutt all her ming Schöfje. Komisch, wat he läuf.
Sid schön brav ehr Schöfje. Mer es, als wann wer röf.
Finge jung Eldere voll Jlöck,
finge e Kind met wärmem Bleck,
als op et Berjer wör.

Kutt all her ming Schöfje, maat bloß keine Lärm.
Sid schön brav ehr Schöfje, kuschelt üch all jet wärm.
Jon ich voll Freud he üvver't Feld,
denk mer, dä Klein lort en de Welt,
als wann hä sage wöllt:
"Kutt all her ming Schöfje".

 

7. Do Naach der dausend Leechter,

Do Naach der dausend Leechter,
et leuch de Stänezelt.
Brengs fründliche Jeseechter
un Fridden op de Welt.
Do säs uns alle Johre,
wat mer su leich verjiß,
dat, wo mer och jebore,
mer stets Verwandtschaff es.

Hück treck e Quäntche Jeföhle
eröm, wat uns su jot jefällt.
Hück setz mer nit tösche paar Stöhle,
un doröm funktioniert de Welt.

Do Naach der dausend Käze,
et leuch, wohin mer lort.
Brengs unjezällte Hätze,
all unger ene Hot.
Do mäs de Klocke schlage.
hell steight de Led empor.
Wat soll mer vill noch sage,
met Freud singk jeder Chor!

Mer han Jebortsdach zo fiere.
Wor dat och för zweidausend Johr.
Ich lor op ming Pänz un verziere,
met Jold all dat, wat fröher wor.

Do Naach us minger Kindheit,
bliev jrad su, wie do bes.
Och, wann ens schärfe Wind jeit,
loß niemols mich em Reß.
Do Naach der dausend Leechter,
et leuch de Stänezelt.
Brengs fründliche Jeseechter
un Fridden op de Welt.

 

8. Lor Hansmuff

Lor Hansmuff, dr Schnei litt jot.
Dun dir der wärme Pelz an.
Zau der Schlitten. Nemm dr Hot,
un kruff nit zo langksam.
För uns zwei jet Käutuback.
Sößes för die Ströppche.
Met vill Freud un huckepack.
Un stech keine en der Sack.

Refrain:
Saach, die Ströpp sin luuter Engel,
do weed nit drop römjehack.
Un die baschtich jroße Bengel,
passe ndoch nit en der Sack.
Un die usjewaaßene Bengel,
passe nit en dinge Sack!

Schwerer Schnei om Dannebaum,
mächtich es dä Zauber.
Dräump de Welt ne wieße Draum,
föhlt sich rund'röm sauber.
Ungerm Schnei - och frog mich nit -
do es mänches düster,
wat mer nit zo wesse kritt,
un nit jöck op Schrett un Trett.

Wann dä Wind us Norden pief,
kumme mer fies ant rötsche.
Hald de Züjel faß em Jreff,
dat mer nix verblötsche.
Maach ens Pus un hald ens an.
Lor ens, en dem Finster,
wie do spillt dä Stroppemann.
Lor dir och die Jroßen an.

 

9. Schlittenfahrt

Schlittenfahrt en deefe Spure,
durch der wieße Bösch.
Kale Luff blös rude Ohre,
un dä Himmel leuch.
Wie em Märchen blänk dä Sie.
Hät de Spur vun enem Rih,
sich för en paar Woche Iwichkeit faß enjejrave en der Schnei.
Schlittenfahrt en deefe Spure.
Fäne Klockeklang
flüstert leis mer en de Ohre:
"Jöck op heimwärts an".

Refrain:
Bletze iw'je Stänebelder, mer zom jriefe noh,
well ich noh Huus, weil dann es Kreßnaach do.

Schlittenfahrt durch deechte Flocke.
Han de Mötz esu
faß bes op die Nas jetrocke.
Schlag dr Krage huh.
Höpp ne Fedderknäuel röm,
hät kein Zick un lort sich öm,
sök vun Aß zo Aß jet Wärme un Jeborjenheit, e Fitzje Jröns.
Schlittenfahrt durch deechte Flocke.
Wann dä Mond opjeit,
un de Böschjeister dun locke,
singk dä Wind sin Led.

Schlittenfahrt, et jeit op Heim an.
Han der Wind jefroch.
Hä däut mich met voller Kraff an,
dat et Hätz mer poch.
Ene Döff dä rüvverweht;
wo de Dür mer offen steit;
zeigt die Ohr zweidausend Johr noh hinge widder, dat se richtig jeit.
Schlittenfahrt, et jeit op Heim an.
Han der Jruß parat.
Alles lort mich su vertraut an,
jeder Stein un Pfad.

 

10. Dot sielisch dräume

Jet Heu em Foderkreppche drin,
su kütt hä jot zo lije.
Hau do dich räuhich och jet hin,
e Mötzje Schlof zo krijje.

Refrain:
Dot sielisch dräume; ehr zwei, jode Naach;
e Ründche schlofe; ich blieve waach.

Mei Kind, wie hück de Stänche ston,
bliev keinem Minsch verborje.
Dir soll et ens vill besser jon.
Ich well jot för dich sorje.

Met junge Lück läuf mer jeschwind,
erus us ahle Spure.
Zeig mer ding Welt un lier mich Kind,
Met ding Auge zo lore.

Dat Kreppche es stabil un breit,
met zwei jekrüzte Balke.
Dat hält en janze Iwichkeit
un weed noch mänches halde.

 

11. Un et wor su

Un et wor su, dat En Vörschreff kom;
drop moot ich ming Stör anmelde jon.
Do hatts kein Loß, allein derheim.
Dröm koms do met noh Bethlehem.
Un et wor su: Dä Weet wor nett,
doch nit ens för dich hat hä noch e Bett.

Un et wor su: Dür Bösch em Tal,
do stund ene Ooß- un Eselsstall;
wo kale Wind en Retzje spillt;
wo mer uns ävver wohl jeföhlt.
Un et wor su: Die Deer han jrad
sich wärmend em Kreis öm uns römjelat.

Un et wor su: Et wood mer klor
- faß nohm ich ding Hand - ding Zick wor do.
E Häufje Strüh hatts do als Bett.
Wöre mer doch bloß en Nazareth!
Un et wor su, dat ich do stund
un nit ens en Wech för ehn zemmere kunt.

Un et wor su: Noch en der Naach,
häs do unse Klein zor Welt jebraat.
Ich heelt ding Hand, wor för üch do.
Niemols föhlt ich mich dir su noh.
Loß mich jrad su wie ich ben,
dem Klein ene jode Vatter sin.

 

12. En dir es luuter Fridden

Jode Naach, en dir es luuter Fridden.
Kuschels dich en der Ärm, dä dich hält.
Levve bejinnt, ich sage danke mei Kind,
dat ich dir Fridden sin darf, Kuscheldeer un Welt.
Wovun weede hätzije Ströppche, wie do zo Erwaas'nen wie ich?
Mach nit, en e paar Johr, ming janze Fähler noh.
Nä, lähn dich an mich, ich halde dich.

Kleine Stropp - dinge Odem jeit räuhich.
Su entspannt wor dä minge wohl nie.
Wie sich dat Led, dat leis dä Wind rüvverweht,
met dingem Odem stell vermät zor Harmonie.
Et läuf üvver Dächer un Stroße, dat jeder sin Ohr donoh stellt,
dirijeert minge Senn, jrief zo de Stäne hin;
ich jläuv, et treck öm de janze Welt.

Schlof mei Kindche, derweil ich dat ijrste
Schmölzje vun dingem Wäch för dich jon.
Met faßtem Schrett, dä nit ant waggele kütt,
wann ich die Wink vum Schutzengelche all verston.
Vielleich lors do en e paar Johre, met jold'ne Jedanke zoröck.
Doch vielleich denks do dat, ich alles falsch jemaat,
dann dun mer verzeije Stöck för Stöck.

 

13. Barbarazwije

De Barbarazwije blöhe fing,
jrad widder zor hellije Naach.
E Käppche us Schnei litt am Kamin.
Em Rauhrief deit jletzern et Daach.
Kutt ehr Quös, et Klöckche röf.
He em jode Zemmer,
es vun Immewaaß ne Döff
un ne Käzeschimmer.
Loß do mich jet en ding Auge sin,
janz deef. Se verzälle su schön,
woröm dat ich hück su jlöcklich ben
un Barbarazwijelche blöh'n.

Et Brönnche es zo; dat Ies es faß,
dä Meisering bahl leerjepick.
Ne dönne Kalender zeigt fürbaß,
e Reßje verjangener Zick.
Kutt ehr Quös. Sid ehr parat,
zom Besöke maache?
Do jitt et Jeschenke satt
un och jet zom laache.
Maria un Josef wore och
am Kreßdach nit bei sich zo Huus.
Un Barbarazwije blöhe noch,
als wöre se ne Fröhlingsstruuß.

De Laachfältche, se verdeefe sich.
Ming Iesdeck weed janz langsam dönn.
Allt längs han uns Quös am eije Desch,
ehr eije Quös öm sich eröm.
Kutt zo uns; he leuch dä Stän,
allt em ahle Zemmer.
Kreßnaach - ich verrot üch jän,
alles es wie immer.
Ich weiß, ehr hat selvs ne Stän om Daach
vum Kreppche. Dat es wirklich schön;
doch weede bei uns zor hell'je Naach,
de Barbarazwije stets blöh'n.

 

14. Met silvernem Jlanz dun de Stäne

Met silvernem Jlanz dun de Stäne,
ne Zauber üvver uns' Stadt;
dun Wache un Schlofende säne
un dat, wat dä Dach all jebraat.
Dä Stress hät sich jetz verkroche,
weil jode Jedanke en uns
e wärmend Förche anstoche.
Dat flackert us Nevvel un Dunz.

Refrain:
Dank üch för die Stonde beim Klaave,
wo sich Hätz zo Hätz jet verzallt.
Wie schad, bahl moß ich mich oprave;
dä Dach wood ens widder zo alt.

Wie mächtich die Leder der Klocke
sich läje breit op uns Stadt,
op Schmäze un wirbelnde Flocke,
sich schleiche en mei Noteblatt.
Dä Ton deit taue un wärme.
Su mänche erfrorene Siel,
find längs verjessene Stäne
un freudijes Levvensjeföhl.

Jemeinsam zo singe mät Fründe.
Kein Jrenz stopp jemols e Led.
Off Jrenze us Starrsin un Jründe,
die suwiesu keiner versteit.
Blöhs fresche Wind en dat Förche,
dann schlage de Flämmche empor.
Mei Hätz denk an ene neue,
vun Dräume jesungener Chor.

Ming letzte Jedanke verdeefe
sich en de Zick, hin zo dir;
zo dir, den ich wohl nie bejriefe,
un den ich doch niemols verlier.
Su mänches bliev noch verborje;
derweil läuf de Zick uns dovun.
Ne neue Daach kütt allt morje,
öm janz neue Wunder zo dun.

 

Demo-Aufnahmen

Bislang hat kein gemischter Chor eine offizielle CD der Lieder in "kölscher Sproch" eingesungen.

Der Autor singt sie hier zur Gitarre. Zwar singt und spiel er leider nur "Lagerfeuerqualität", was für dieses Demo aber genügen wird.

1. Och dis Johr han mer Kreßnaach
2. Do höppe Flämmche
3. Drei Künninge
4. Ming Wanderstivvel jon nit vöran
5. Dann es Kreßnaach bahl
6. Kutt all her ming Schöfje
7. Do Naach der dausend Leechter
8. Lor Hansmuff
9. Schlittenfahrt
10. Dot sielisch dräume
11. Un et wor su
12. En dir es luuter Fridden
13. Barbarazwije
14. Met silvernem Jlanz dun de Stäne

(c) 1991 GEMA BTS-Audio-Verlag - Theo Floßdorf / Bergheim (Rhein-Erft)


zurück zur Seite Theo Floßdorf

14 Leder "Öm Kreßnaach eröm"

BLAutor - Arbeitskreis blinder und sehbehinderter Autoren - www.blautor.de